Contact Us

Please fill-in all required information in the space provided. 

* All submitted contacts and messages will be kept confidential. 

 

02-632-1089

Here at Harley St. Hair Centre, we have a selection of world-class Scientists, Trichologists, and experienced Chemists at our disposal to help you  combat hair loss, premature receding / thinning of hair and advanced progressive baldness. 

ข่าวสาร-โปรโมชั่น

ผมบาง

ยารักษาผมร่วง

อาหารบำรุงผม

วัฏจักรของเส้นผม

m m

Hair Growth Cycle

Hair Growth Cycle

หนังศีรษะของเรามีเส้นผมประมาณ 90,000 - 120,000 เส้น ยาวโดยเฉลี่ยประมาณ 0.5 – 1 เซนติเมตรต่อเดือน โดยที่เส้นผมแต่ละเส้นจะผ่านแต่ละช่วงของวงจรชีวิตของตนเอง เรามาทำความเข้าใจกันว่า เส้นผมของเรา ถูกสร้างขึ้น เจริญเติบโต และหลุดร่วงไปได้อย่างไร วัฏจักรของเส้นผมนั้นประกอบด้วยเป็น 3 ระยะหลัก ดังต่อไปนี้

1.ระยะอนาเจน (Anagen Phase) 
- ระยะเจริญเติบโตของเส้นผม 
- ปกติแล้ว เส้นผมส่วนใหญ่จะใช้เวลาอยู่ที่ระยะนี้ประมาณ 2 -6 ปี 
- ยิ่งอายุมากขึ้นเท่าไร ระยะอนาเจนก็จะสั้นลง    
- เป็นระยะเดียวที่สามารถใช้ทรีทเม้นท์ผมได้อย่างเห็นผล

2.  ระยะแคทาเจน (Catagen Phrase)
- ระยะกลางที่รากผมจะโตขึ้นมาอย่างช้าๆ 
- เส้นผมจะใช้เวลาอยู่ในระยะนี้ประมาณ 1-2 สัปดาห์ 
- เส้นผมในช่วงนี้จะเข้าสู่ระยะพักตัวและเริ่มบางลง 


3.  ระยะเทโลเจน (Telogen Phrase) 
- เส้นผมเข้าสู่ระยะพักตัว และจะเริ่มหลุดร่วงในระยะนี้ โดยเฉลี่ยประมาณ 100 เส้นต่อวัน  
- เส้นผมจะอยู่ในระยะนี้เป็นเวลาประมาณ 2 – 4 เดือน
- เมื่อระยะนี้สิ้นสุดลง เส้นผมจะเข้าสู่ระยะอนาเจนอีกครั้ง เริ่มต้นวัฏจักรใหม่